Diensthoofd patrimonium niveau A1a-A3a

Gemeentebestuur Stabroek

Stabroek

Taken en verantwoordelijkheden


Functiebeschrijving:
 
Plaats in de organisatie :
 • U maakt deel uit van het managementteam en rapporteert rechtstreeks aan de beleidscoördinator grondgebonden zaken.
 • U staat in voor de algemene leiding en coördinatie van de gemeentelijke dienst Patrimonium, meer bepaald alles wat te maken heeft met Openbare Werken, groendienst en algemeen onderhoud.
 • U bent verantwoordelijk voor opdrachten van openbare werken, dossiers van nieuwbouw of renovatie van gebouwen.
 • U formuleert beleidsvoorstellen op het domein van openbare werken en doet, in opdracht van het bestuur, beleidsondersteunend onderzoek m.b.t. de toegewezen verantwoordelijkheden.
 
Hoofddoel van de functie:
 
Plannen, coördineren en organiseren van de werking van de dienst Patrimonium.
 
Inhoud van de functie:
 
Plannen, organiseren en coördineren van de werking van de dienst patrimonium:
 • Organiseren van de dagelijkse werking: inzet van de middelen en medewerkers.
 • Voeren van dagelijkse personeelsadministratie
 
Leiden en begeleiden van medewerkers:
 • Sturen, opvolgen en ondersteunen van de medewerkers
 • Ondersteunen van medewerkers bij complexe dossiers
 • Begeleiden, coachen, evalueren van medewerkers
 
Bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening:
 • Houden van controle en toezicht op de medewerkers
 • Bewaken van interne procedures
 • Behandelen van klachten
 
Verstrekken van technische adviezen en beleidsadviezen:
 • Voorbereiden van college- en gemeenteraadsbeslissingen
 • Adviezen verstrekken met betrekken tot dienst gebonden materies
 
Behandelen of uitvoeren van dossiers en projecten:
 • Afwerken en/of toezicht houden op de afwerking van college- en gemeenteraadsbeslissingen.
 • Opvolgen van uitgaande dossiers
 • Plannen, uitwerken, coördineren van projecten
 • Behandelen van specifieke dossiers
 
Beheren van de middelen van de dienst Patrimonium:
 • Adviseren bij de opmaak en wijzigingen van de budgetten van de dienst
 • Adviseren bij investeringen (budget)
 • Opvolgen van de middelen van de dienst
 
Opvolgen van evoluties en ontwikkelingen met betrekking de dienst Patrimonium:
 • Doorgeven van informatie
 • Opvolgen van ontwikkelingen binnen het beleidsdomein: Openbare Werken, groendienst en algemeen onderhoud.
 • Onderzoeken van wettelijke en decretale bepalingen die toepasbaar (kunnen) zijn op het beleidsdomein.
 
Meewerken aan de ruimere doelstellingen van het bestuur:
 • Deel uitmaken van het managementteam
 • Meewerken aan dienst overschrijdende projecten
 • Participeren aan het intern overleg
 
Deelnemen aan overleg met externe partners:
 • Onderhouden van contacten en samenwerken met actoren, zijnde: andere besturen, studiebureaus, architecten, …
 • Bijwonen van werfvergaderingen.
 
Competenties:
 • Beschikken over een probleemoplossend vermogen
 • Een talent zijn in informatieverwerking
 • Vakkennis hebben
 • Beschikken over integriteit / eerlijkheid
 • Initiatief aan de dag leggen
 • Goed zijn in communicatie
 • Relationele vaardigheden hebben
 • Sterk zijn in teamwerk
 • Organisatiebetrokkenheid / loyauteit
 • Visie hebben
 • Leiderschap tonen
 • Stressbestendig zijn
 • Een sterk organisatievermogen hebben (plannen en organiseren), alsook organisatiesensitiviteit
 
Functie-eisen :
 • Grondige kennis van het gemeentedecreet
 • Grondige kennis van de wet op de overheidsopdrachten.
 • Specifieke kennis van de wetgeving relevant voor de dienst, o.a. mobiliteit, openbare werken, wegeninfrastructuur, gebouwen, groen …
 • Goede kennis van technieken van beleidsvoorbereiding en rapportering
 • Inzicht in de structuur van de organisatie en de werking van de administratie
 • Goede analytische vaardigheden bezitten, problemen kunnen detecteren en benoemen , kunnen onderhandelen.
 • Planmatig en organisatorisch kunnen werken
 • Goede leiding kunnen geven vanuit het dienstoverschrijdend karakter van de functie.
 • Kunnen communiceren en zich kunnen uitdrukken op een wijze die van een leidinggevende verwacht wordt.
 • Het vermogen bezitten om vernieuwend en probleemoplossend te werken.
 • Goede kennis hebben van informaticagebruik en tekstverwerkingssystemen , enzovoort.

Profiel kandidaat


- U bent Belg of een onderdaan van een Europese lidstaat.
- U bent van onberispelijk gedrag en u geniet de burgerlijke en politieke rechten.
- U bent lichamelijk geschikt , wat moet blijken uit een attest afgeleverd door de arbeidsgeneesheer
   van de gemeente Stabroek.
-  Diplomavereisten:
U bezit ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs in de volgende richtingen:
              - Industrieel ingenieur: Bouwkunde
                                                  Openbare werken
             - Architectuur
- U dient te slagen in een selectieprocedure: examenproef en assessmentproef.


De selectieproef bestaat uit twee delen:
 
1. Schriftelijk gedeelte ( 50 punten)
Een schriftelijke proef waarin gepeild wordt naar zowel de praktische kennis van de verschillende resultaatsgebieden in verband met patrimonium:  onder meer openbare werken en  wegeninfrastructuur, riolering en afwatering, gebouwen , groen, mobiliteit … als naar de naar de kennis van het gemeentedecreet en de wet op de overheidsopdrachten.
Dit gebeurt aan de hand van open vragen en één of meerdere gevalsstudies waarin de kandidaat geconfronteerd met een situaties die zich tijdens de uitoefening van de functie kan voordoen.
De kandidaat dient een oplossing uit te werken en tracht deze oplossing weer te geven door middel van een verslag. Er wordt tevens rekening gehouden met de vorm, de spelling en de redactie van de tekst.
 
2. Mondeling gedeelte (50 punten)
Een evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie evenals  haar of zijn interesse/motivatie  en  betrokkenheid met het werkveld.
 
Om als geslaagd te worden beschouwd dienen de kandidaten zowel op het schriftelijke als op het mondeling gedeelte minimum 50% van de punten te behalen en minimum 60% in het totaal.
 
Assessmentproef:
 
Kandidaten die geslaagd zijn in de selectieproef worden in volgorde van rangschikking op basis van hun behaalde eindresultaten van de selectieproef onderworpen aan een assessmentproef m.b.t. de gedragscompetenties die vereist zijn voor het niveau van deze functie. Indien dit resulteert in een
 ‘ niet geschikt voor de functie’ wordt de volgende kandidaat in rang opgeroepen tot een kandidaat
 ‘ geschikt voor de functie’ wordt bevonden.
De assessmentproef wordt afgenomen door een extern selectiebureau.
 

Geboden wordt


Waardering  :
Niveau A
Salarisschalen: functionele loopbanen A1a – A3a
Beginwedde  in salarisschaal A1a  : 35.853 euro bruto per jaar
Eindwedde in salarisschaal A3a: 63.084 euro bruto per jaar
 
Kandidaten die gelijkaardige prestaties verricht hebben in de openbare sector mogen deze jaren in rekening brengen voor de vaststelling van de geldelijke anciënniteit.
Kandidaten die een gelijkaardige functie uitoefenen op een zelfde niveau in de openbare sector mogen deze jaren in rekening brengen voor de vaststelling van de schaalanciënniteit.
Kandidaten die gelijkaardige prestaties verricht hebben in de privé-sector of als zelfstandige, kunnen hiervan tot  maximum 10 jaren inbrengen voor het vaststellen van de geldelijke anciënniteit.
 
Andere financiële voordelen :
 • Maaltijdcheques aan 7 euro/stuk.
 • Mobiliteitsvergoeding
 • Hospitalisatieverzekering
  • Tot 60% tussenkomst in kosten openbaar vervoer.

Meer informatie


Schriftelijk solliciteren ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen , Administratief Centrum via het enige daarvoor bestemde e-mailadres
U voegt  volgende stukken bij uw kandidatuur :
 • Uw c.v.
 • Een recent bewijs van goed gedrag en zeden.
 • Een uittreksel uit uw geboorteakte.
 • Een kopie van het gevraagde diploma. OP STRAF VAN UITSLUITING dient uw diploma binnengebracht te zijn bij de dienst personeelszaken UITERLIJK DE LAATSTE DAG VAN HET INDIENEN VAN DE KANDIDATUREN !
Voor meer informatie bekijk onze website (klik linksboven op het logo).

Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
 
Synoniemen vacaturetitel
Diensthoofd patrimonium ingenieur openbare werken diensthoofd gemeentewerken ingenieur gemeentewerken industrieel ingenieur

Soortgelijke vacatures


HR Manager H/F

HR Manager M/V

Senior Project Manager

Directeur woonzorgcentrum

Directeur - Directrice de maison de repos
ZOEK OOK IN 27.000 JOBS

Over Gemeentebestuur Stabroek:

Aantal medewerkers 175
Stabroek is een gemeente met 18.000 inwoners, gelegen ten noorden van Antwerpen

Voor deze vacature geldt:

Werk- en denkniveau
Bachelor, Universitair / Master
Beschikbaarheid
Fulltime
Salaris
35.853 euro bruto per jaar
Je kunt solliciteren tot:
13/02/2017

Jouw potentiele werkgever: